Akce MORAŠICE-WIRTH B2

Po akci OPATOV jsme byli opět oslovení firmou VODNÍ ZDROJE Chrudim s.r.o na provedení náhradního vrtu V-2 do předpokládané hloubky 230.0 m v prameništi Morašice pro Skupinový vodovod.

Po několika měsíčních průtazích byly zahájeny vrtné práce. Bohužel hned na začátku nás všechny zaskočila příroda a na provedení předvrtu musela být nasazena jiná technologie vrtání a to soupravou RNM p.Kroutila. Předvrt po velkém úsilí byl ukončen v hloubce cca 14.0 m a provedena cementace Fe trubek d-406 mm.

Dále již bylo pokračováno dle projektu vrtáním d-381 mm za použití vzduchového výplachu. Protože v hloubce 14.0 m nebyl zastižen izolátor bylo třeba přistoupit ke změně projektu a upravit hloubky vrtných prací tak aby nedošlo k proražení artézkého stropu, který se očekával v hloubce 75.0 - 85.0 m.

Dostatečná mocnost izolátoru (slínovec) byla zachycena v hl.intervalu 30.0 - 40.0 m. Vrt byl vystrojen Fe trubkou d-273 a tlakově zacementován cementačním agregátem. Tyto práce proběhly s většími či menšími problémy do konce roku 2011.

2.1.2012 bylo zahájeno vrtání d-254mm ponorným kladivem a artézký strop byl proražen v hl. 85.0 m s přetokem cca 10 l/s. Po dohodě s geology z fy. VODNÍ ZDROJE Chrudim s.r.o. RNDr. Pavlišem a Mgr. Jiráčkem byla hloubka ukončení vrtných prací stanovena na  hloubku 127.0 m. Vrtné práce byly ukončeny dne 4.1.2012 

Proč byl vrt takto zkrácen? Kdyby se vrtalo až do předem stanovené hloubky 230.0 m do cenomanské zvodně měla by voda zvýšený obsah železa a jelikož je vrt financován z dotačního programu SFŽP obec by nedostala dotaci na odželeznění vody a nebyla by schopna toto sama zafinancovat. Po odpouštěcích zkouškách bylo zjištěno, že vrt má přetok 20 l/s a tlak je 1.7 atm. Vrt splnil co se týče vydatnosti a kvality vody vše co se od něj očekávalo a my si můžeme zapsat zase jeden hluboký a úspěšný vrt do našich 12-ti letých dějin.

AKCE PRO SOUKROMNÍKY- Menší ale důležité     

MOBILE-DRILL MD-80

Kromě velkých akcí jako jsou Morašice děláme ne méně důležité akce pro soukromé osoby a to jak studny tak i vrty pro tepelná čerpadla nebo menší firmy soupravou MD-80.

Tato souprava je schopna vrtat studny d-254 mm až do hl.100.0 m a vrty pro tepelná čerpadla d-140 mm až do hl. 150.0 m.

Studny pro soukromníky se pohybují od 20 - 100.0 m a vrtáme je různými průměry dle přání zákazníka. Preferujeme ale průměry 254 a 203mm s výstrojí PVC 160 a 140 mm, samozřejmě vždy s filtračním obsypem buďto 1.6/4mm nebo 4/8 mm a těsněním těsnícím bentonitem proti průniku horních vod ať již při jarním tání nebo přívalových deštích.

Naše výstroje mají vždy atesty na pitnou vodu ať už se jedná o fy.GE-TRA Liberec s.r.o nebo DYKA s.r.o Velká Dobrá.

Sondy do vrtu pro tepelná čerpadla bereme od fy. GE-TRA s.r.o. v prvotřídní kvalitě PR 100RC Strong, PN 16 jak jednoduchou smyčku 40x3.7mm tak dvojitou 32x2.7mm specialně určené do vrtů. Spolupracujeme s instalační firmou TUČEKSTAV s.r.o. pro kterou již 12 let provádíme k oboustranné spokojenosti thermo vrty.

GEO-DRILL GD - 800

Vrtná souprava GEO-DRILL je větší bratr výše zmíněného Mobile-drilla MD-80, tato souprava je schopna vrtání průměrem 381 mm a dosahovat hloubek až 300.0 m, stejně jako WIRTH-B2.

Díky svému, pouze dvounápravovému podvozku, je schopná lepší manévrovatelnosti v menších prostorech a díky jednoduché montáži kol také lepší průjezdnosti například v podmáčených polích a loukách. Souprava je stejně jako WIRTH-B2 postavena na podvozku Tatry 815.